Na većem uzvišenju zvanom Sokolovica, jugoistočno od sela Skukova, nalaze se ostaci manjeg utvrđenja vidljivih samo u konfiguraciji terena. Njegov vrh je zaravnjen, u obliku elipse orijentisane u pravcu severozapad-jugoistok. Na zapadnoj polovini platoa u konfiguraciji terena se uočava trasa bedema u dužini od oko 50 m. Sa unutrašnje starne bedema se nalazi jedno udubljenje dimenzija oko 6 x 4 m; verovatno se radi o ostacima kule. Na najpristupačnijem delu uzvišenja, na severnoj strani, sigurno se nalazio ulaz. Tragači zlata su na tom mestu oštetili strukturu zida koji je rađen od lomljenog kamena vezanog krečnim malterom. Uz severoistočnu trasu bedema nalazi se još jedno udubljenje nepravilnog oblika. Na istočnoj strani uzvišenja bedem nije postojao.

Sa ovog lokaliteta potiče nekoliko novčića i metalnih predmeta koji su dospeli u Muzej, a koje su pronašli tragači za dragocenostima uz pomoć metаl detektora. Predmeti se mogu datovati u 4. vek.

Na jednoj karti Novog Pazara iz Ratnog arhiva u Beču iz 1879. godine, Sokolovica je označena kao „Kuta Planina“. Na Sokolovici su se nalazili šančevi, a moguće i karaula u kojoj je bila smeštena srpska vojska u svim napadima na Novi Pazar od Prvog srpskog ustanka pa do oslobođenja ovog kraja od Turaka 1912. godine.