O NAMA

Tokom druge polovine 20. i početkom 21. veka u više navrata su obavljana arheološka istraživanja i rekognosciranja okoline Novog Pazara, Tutina i Sjenice od strane stručnjaka Arheološkog insituta iz Beograda i Muzeja „Ras“ u Novom Pazaru.

Tokom ovih obilazaka terena sačinjavana je dokumentacija o spomenicima kulture prema tada važećim standardima.

Rezultati ovih opširnih istraživanja publikovani su u okviru brojnih izveštaja u Novopazarskom zborniku, da bi 2014. godine bili finalizovani publikacijom Dragice Premović-Aleksić „Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice“. Ovo kapitalno delo, u kojem su po prvi put sakupljeni podaci o preko 1500 arheoloških lokaliteta sa pomenutog prostora, poslužilo je kao inspiracija za uobličavanje ideje o projektu digitalizacije kulturnog nasleđa sa pomenutog prostora.

Takođe, kako je ustanovljeno tokom skorašnjih obilazaka terena, u međuvremenu je došlo do uništenja ili nestanka brojnih spomenika kulture na prostoru oko Novog Pazara.

Na taj način su mnogi podaci izgubljeni, što je uputilo na neophodnost i hitnost sačinjavanja potpunije digitalne dokumentacije, kojom će precizni podaci o kulturnom nasleđu ostati sačuvani i u slučaju njegovog fizičkog uništenja.

Potreba za stvaranjem, čuvanjem i prezentovanjem digitalne građe koja nastaje korišćenjem savremenih metoda dokumentovanja utoliko je veća što ne postoje realni izgledi da će čitavo područje u skorijoj budućnosti biti sistematski arheološki istraženo.

Virtuelni muzej „Ras“ predstavlja nastavak pomenute saradnje stručnjaka Arheološkog instituta iz Beograda i Muzeja „Ras“ u Novom Pazaru kroz sprovođenje istoimenog projekta digitalizacije kulturnog nasleđa.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i izvođen je u više etapa u periodu od novembra 2018. godine, sa idejom da se rad na formiranju savremene digitalne dokumentacije nastavi i u buduće.

Virtuelni muzej ima za cilj da naučnoj i široj javnosti približi kulturnu baštinu novopazarskog kraja kao važne multietničke i multikulturalne sredine. S tim u vezi, delimično je izvršeno formiranje savremene digitalne dokumentacije koja će biti prikazana u okviru sajta.

Spomenici kulture sa pomenutog prostora snimljeni su metodom fotogrametrije, koja podrazumeva beleženje, merenje, analizu i interpretaciju fotografskih snimaka koji se uz korišćenje određenih računarskih programa pretvaraju u veoma precizne trodimenzionalne modele.

Takav metodološki pristup obezbeđuje validniju i kvalitetniju dokumentaciju, koja pored korišćenja u naučne svrhe omogućava i predstavljanje pokretnog i nepokretnog spomeničkog nasleđa van prostora na kojem se ono fizički nalazi.

Na taj način predstavljeno nasleđe postaje lakše dostupno široj javnosti, kao i osobama sa invaliditetom.

Кroz izvođenje projekta digitalizacije nasleđa u novopazarskom kraju stvorili su se uslovi da se naučnoj i široj javnosti približe istorija i kultura Srba, Bošnjaka, jevreja i drugih etničkih i verskih grupa na ovom prostoru.

Nadamo se da će to ostvarenje u velikoj meri doprineti boljem upoznavanju spomeničkog nasleđa sa ovog prostora kao i potcrtati važnost daljeg proučavanja.