Na istočnim padinama Golije, na vrhu brega na koti 1041 m, između sela Kaludre i gornjeg toka Deževske reke, nalazi se lokalitet Kula. Svojim položajem dominira neposrednom okolinom i kontroliše put koji dolinom Deževske reke ide prema severu i rudištima na padinama Radočela.

Na lokalitetu se nalaze ostaci manjeg utvrđenja nepravilne poligonalne osnove, približnih dimenzija po osi istok-zapad oko 120 m i sever-jug oko 60 m.

Na relativno pristupačnoj, južnoj strani, nalazio se glavni i najduži bedem (oko 120 m) ojačan sa pet kula, od kojih su dve ugaone imale kružnu osnovu. Ostale tri kule, nešto manje, bile su raspoređene duž bedema, na gotovo pravilnim rastojanjima. Najveća i glavna kula isturena je prema severu i nalazila se na samoj koti 1041. Od nje je teren u unutrašnjosti utvrđenja bio u padu prema južnom bedemu. Bedem prema istoku i severoistoku je bio ojačan sa dve kule, čija osnova nije pouzdano utvrđena. Pored jedne se nalazila kapija, koja je branjena i jednim spoljnim zidom, koji se oslanjao na kulu uz kapiju i dalje pružao paralelno sa glavnim bedemom u dužini od oko 40 m. Pored ulaza u kulu na južnom bedemu su otkriveni ostaci prizidanog stepeništa, kojim se moglo izaći na šetnu stazu bedema i sprat kule. Svi zidovi su rađeni lomljenim kamenom u nepravilnom slogu povezanih krečnim malterom.

Utvrđenje je imalo i spoljni zemljani bedem čiji su ostaci evidentirani sa severne, istočne i jugoistočne strane. Nad ovim zemljanim bedemom verovatno se nalazila drvena palisada. U istočnom delu utvrđenja zapaženi su tragovi zidova objekata.

Najbrojniji nalazi iz utvrđenja su fragmenti grnčarije, a pronađen je i fragmentovani kameni mortarijum — posuda za mrvljenje žitarica, koja bi se po svojim tipološkim odlikama mogla datovati u 6. vek.

Zaključeno je da na utvrđenju postoje dve faze: bedem sa kulom, a potom ojačanje bedema i prizidano stepenište. Obe građevinske faze su vremenski bliske i desile su se tokom 6. veka. Kula je bila kratko u upotrebi i uključena u odbrambeni sistem podgolijske oblasti, zajedno sa okolnim utvrđenjima. Na padinama južno od utvrđenja, u šumi, na dva mesta su uočeni ostaci rudarskih postrojenja, dok su sa istočne strane šljakišta i tragovi rudarenja.