Lokalitet se nalazi u severozapadnom delu sela Gračane, gde su konstatovani ostaci naselja. Jedan njegov deo se nalazi na padinama Mehmedovog brda, gde se uočavaju ostaci dvadesetak kuća, ali ih je najverovatnije bilo više.

Na osnovu sačuvanih udubljenja, kuće su užom stranom bile ukopane u padinu brega.

Drugi deo naselja je na padinama Velike Plane, gde objekti, zahvaljujući blago zaravnjenom terenu, nisu ukopavani.

Na lokalitetu je u celini istražena kuća 2, locirana oko 100 m jugoistočno od crkve. Kuća je delimično ukopana u padinu brda i orijentisana dužom stranom u pravcu istok-zapad. Uz južni zid, bliže jugozapadnom uglu kuće, otkriveno je ognjište pravougaone osnove oivičeno komadima kamena. U blizini ognjišta sačuvali su se delovi poda od nabijene zemlje, pomešane sa siparom. Unutrašnje dimenzije kuće, 3,80 x 7,80 m, ukazuju da je mogla biti podeljena na dve prostorije slične veličine. Sačuvani tragovi zidova ukazuju da se ulaz u objekat nalazio na jednom od bočnih zidova. Od konstrukcije zidova sačuvali su se donji delovi, debljine 60–70 cm i očuvane visine 55–65 cm. Zidovi su bili izgrađeni od većih komada lomljenog kamena u tehnici suhozida. Može se pretpostaviti da su služili kao podloga za zidove od drvene građe. Nije isključeno da su južni, zapadni i deo istočnog zida bili izgrađeni u celini od kamena. Krovna konstrukcija na četiri vode bila je, verovatno, pokrivena slamom. Analogije za sličan tip gradnje kuća nalazimo na srednjovekovnom Trgovištu. Prema arheološkim nalazima opredeljena je u 15. vek.

Pored navedene, sondirane su još tri kuće otkrivene na padinama Mehmedovog brda, koje su najčešće bile dvoetažne, sa donjom delimično ukopanom prostorijom koja je najvećim delom obzidana kamenim suhozidom. Stambene prostorije nalazile su se u gornjoj etaži, koja je u celini bila građena od drveta i pokrivena krovom od slame.

Otkriveni arheološki materijal ukazuje da kuće 1, 3 i 4 potiču iz 16. ili prvih decenija 17. veka i da su nešto mlađe od kuće 2.

Na prostorima između kuća, koji su sondirani, kulturnog sloja gotovo da i nema. Na padinama Metalice, koje su ulazile u okvire ovog srednjovekovnog naselja, nekada se prilikom zemljanih radova nailazilo na nalaze novca kao i ulomke keramike. Sada se na tom prostoru, koji se više ne obrađuje, ne zapažaju površinski arheološki nalazi.

Naselje je najverovatnije nastalo kao rezultat rudarske aktivnosti u ovom kraju, na koju ukazuju karakteristični toponimi.

Pored navedenih ostataka naselja tu je Metalica, Velika Plana, Mala Plana i Vučja rupa ispod Golaća. Postojanje svrtnjeva na prostoru Vučjih rupa pod Golaćem (kota 1024) zabeleženo je tridesetih godina 20. vekа.