Na livadi Aksović Živorada u selu Slatina nalazi se lokalitet Selište, na kom su 1988. godine obavljena preliminarna arheološka istraživanja.

Otkriveni su ostaci kuće pravougaone osnove, dimenzija 3 x 3,5 m, koja je jednom svojom stranom delimično bila ukopana u padinu. Kuća je u celini bila građena od drveta. Pod je bio od nabijene zemlje, a u njegovom središtu se nalazila jedna veća grubo obrađena ploča. Verovatno je u pitanju baza drvenog direka na koji se oslanjala gornja konstrukcija krova ili sprata, ukoliko je postojao.

U severozapadnom uglu kuće, desno od ulaza, nalazilo se ognjište bez neke posebne konstrukcije. U sloju pepela i gari u ognjištu nađeni su delovi tri crepulje, kao i više fragmenata jedne veće zdele sa urezanim talasastim ornamentom na horizontalno razgrnutom obodu. U sloju iznad poda, pored retkih ulomaka zeleno gleđosane keramike, nađen je gvozdeni katanac. Svi ovi nalazi imaju bliske paralele među materijalom mlađeg horizonta na Trgovištu, tako da se mogu datovati u 16–17. vek. Na osnovu svega može se pretpostaviti da se na lokalitetu nalazila grupacija od nekoliko seoskih kuća, koje su, možda, sve pripadale jednoj porodičnoj zadruzi.