Novopazarska tvrđava, lonci i glinene lule

Datovanje: 18-19. vek


Reljina gradina, bifora

Bifora je rađena tehnikom klesanja i glačanja od studeničkog mermera. Pronađena je na podu podrumske prostorije građevine severozapadno od crkve sv. Varvare.

Datovanje: 16. vek


Hamam u dvorištu Muzeja “Ras”, lonci i krčazi

Datovanje: 15-17. vek

Literatura: Dragica Premović Aleksić, Arheološka karta Novog Pazara, Tutina i Sjenice, Novi Pazar 2014, 282


Popiće, bronzana lula

Lula je izrađena od bronze livenjem. Čašica je u donjem delu zaobljena, vrat cilindričan, obod koso razgrnut i zaobljen. Čašica je ukrašena koso postavljenim kanelurama. Kobilica oštro zadire do frontalnog dela čašice. Kamišluk je dug i koso postavljen u odnosu na čašicu; vrh je proširen i oktagonalno profilisan. Sa donje strane vrha kamišluka postavljena je ušica koja je verovatno služila za vezivanje i nošenje lule.

Dimenzije: dužina kamišluka 3,48 cm; visina čašice 2,47 cm

Datovanje: druga polovina 19. veka

Literatura: Vladan Vidosavljević, Zbirka turskih lula Muzeja “Ras” u Novom Pazaru, Novopazarski zbornik 34/2011, 104-105


Gornji Lug, glinena lula

Fragmentovana lula rađena od dobro prečišćene gline, crvene do oker boje pečenja, uglačane površine i sa premazom crvene i oker boje. Nedostaju deo oboda i deo čašice. Čašica je masivna i ima loptastu formu, obod je koso razgrnut i istanjen. Na prelazu iz vrata u obod urezana je jedna linija Kamišluk je kratak i postavljen je koso u odnosu na čašicu. Kobilica prodire oštro i duboko, skoro do sredine frontalnog dela čašice. Na spoju čašice i kamišluka točkićem je utisnut ornament u vidu kratkih crtica. Po sredini kamišluka je dekorativna traka izvedena točkićem. Vrh kamišluka se završava konveksno. Sa leve strane kamišluka kružnim pečatom je utisnut natpis na arapskim pismom koji glasi “Meka”.

Datovanje: 19. vek

Literatura: Vladan Vidosavljević, Zbirka turskih lula Muzeja “Ras” u Novom Pazaru, Novopazarski zbornik 34/2011, 106


Novopazarska tvrđava, glinena lula

Lula rađena od dobro prečišćene gline crvene boje pečenja, uglačane površine i sa premazom crvene boje. Lula je vrlo dobro očuvana. Čašica je poluloptasta, vrat dug, obod koso razgrnut i koso zasečen spolja. Kamišluk je kratak i postavljen je pod oštrim uglom u odnosu na čašicu. Kobilica prodire oštro i duboko do sredine frontalnog dela čašice. Na spoju čašice i kamišluka točkićem je utisnut ornament u vidu malih rombova. Po sredini kamišluka točkićem je, između dve paralelne linije, utisnut geometrijski ornament. Venac je jednostavan, bez ukrasa. Kraj kamišluka završava se konveksno u vidu cveta. U svakoj latici pečatom je utisnut stilizovani vegetabilni motiv. Sa desne strane kamišluka utisnut je okruglim pečatom natpis arapskim pismom killi što u prevodu znači glinen.

Lokalitet: Novopazarska tvrđava, Sonda 2/2007, segment V/5-VII/7

Dimenzije: dužina kamišluka 6 cm; visina čašice 5,4 cm; prečnik otvora čašice 3,5 cm

Datovanje: 19. vek

Literatura: Vladan Vidosavljević, Zbirka turskih lula Muzeja “Ras” u Novom Pazaru, Novopazarski zbornik 34/2011, 107