1. Pazarište (Trgovište), stela iz temelja ranovizantijske crkve sa grobnicom, kraj 2-3. vek

Fragment ove stele je otkriven u toku konzervatorskih radova na ranohrišćanskoj grobnici u okviru memorijalne građevine, čiji se ostaci nalaze na levoj obali Raške, u temeljnom delu južnog podzida prilaza ulaznom otvoru grobnice.

Stela je rađena od žutomrkog lokalnog peščara koji potiče iz kamenoloma kod Rajčinovića Banje. Nedostaje joj gornja polovina i donji deo sa usadnikom, a oštećene su joj bočne strane uključujući i levi rub natpisnog polja. U središtu stele je profilisani okvir natpisnog polja, a ispod je bio uklesan kantaros iz koga je izlazila stabljika. Slova su visine 5 cm. Prvi red natpisa je gotovo u celosti uništen, dok su na preostalih šest  oštećena samo početna slova. Tekst glasi:

….)  V  (…

(S)ENECA

VIXIT   AN

NIS XXV

M  VLP/ius/ SE

VERUS

F/ilio/ N/aturali/ B/ene/ M/erenti/ P/osuit/