1. Novopazarska Banja, stela, prva polovina 3. veka

Stela je pronađena slučajno, prilikom nivelacije terena za izgradnju fudbalskog igrališta, kada je veći deo antičkog lokaliteta u Novopazarskoj Banji uništen. Služila je kao poklopac jednog groba u obliku ciste sagrađen od više redova horizontalno naslaganih opeka povezanih malterom. U grobu su otkriveni ostaci dečijeg skeleta.

Stela je napravljena od kamena sitnozrnog peščara, tehnikom klesanja. Sastoji se od četiri fragmenta koji se sklapaju.

Kompoziciona šema stele je sledeća: visoki zabat sa rozetom u središnjem delu i malim akroterijama na krajevima, niša sa predstavom dvojice pokojnika, pravougaono polje sa prikazom reduciranog funerarnog banketa, natpisno polje i panel sa dekoracijom.

Figuralne predstave, natpisno polje i zona sa dekoracijom flankirani u sa dva stuba oko kojih je uvijena vitica. Rozeta u centralnom delu zabata je četvoročlana uokvirena devetočlanom laticom. Ispod zabata je predstava pokojnika. U pitanju su otac i sin. Obojica su obučeni u tunike sa prebačenim hlamidama koje su zakopčane na desnim ramenima. Otac u desnoj ruci drži kupu, a sin svitak pri čemu su mu dva prsta savijena a dva ispružena u stavu benedictio latina. Ispod predstave pokojnika nalazi se pravougaono polje sa scenom funerarnog banketa. U središnjem delu prikazan je sto, a sa strana dve sluškinje devene u visoko pripasane hitone; sluškinja na desnoj strani drži u rukama hidriju i pateru. Na stolu se nalazi tronožni modijus i dve veće konične posude (kameni mortarijumi). U profilisanom natpisnom polju nalazi se tekst:

D(is) M(anibus)
AVR(elius) DOMITIVS VI
XIT AMMIS(sic!) LXXXI ET M(arcus)
AVR(elius) LAETVS FILIVS VI
XIT ANNIS XLV AVRELI
A(e) SILVIA ET ANNIA
MARITIS SVIS BENE
MERITIS POSVERV(n)T
M(e)M(oria)M ili M(onu)M(entu)M

Visina slova je 5-6 cm. Ispod natpisnog polja nalazi se zona sa dekoracijom. U središnjem delu je romb sa zoomorfnim završecima.