Na stotinak metara severoistočno od crkve i srpskog groblja u selu Donja Janča, sa leve strane puta Novi Pazar — Sjenica, locirano je muslimansko groblje. Na ovoj nekropoli ima starijih spomenika, tipičnih, ali i onih nešto većih dimenzija (jedan je visine 1,60 m), klesanih od trahita. Na njemu je natpis pisan arapskim pismom i godinom 1287. po hidžri, odnosno 1872. godinom. Na još dva spomenika nalazi se natpis sa upisanim godinama: 1313. i 1312, odnosno 1898. i 1897.