Pri zidanju crkve mestimično su upotrebljavani delovi, ili celi nadgrobni spomenici. Na zapadnoj fasadi, iznad lunete vrata, ispušten je luk od sige i trahita na koji je naslonjena nastrešica od kamene ploče. Ispod luka su dve zaobljene konzole, čije su unutrašnje strane ukrašene rozetom sa krstom. Na unutrašnjoj strani južne konzole uklesan je natpis sledeće sadržine:

V

 

 pri

miko?

Na južnoj konzoli na zapadnom zidu, nalazi se godina  (1624–25), koja predstavlja godinu gradnje crkve. Oko cele crkve, osim zapadnog zida nalazi se profilisan krovni venac. Apsida je zasvedena polukalotom, a naos nešto razvučenim polukružnim svodom, koji je ojačan lukom iznad ikonostasa. Ovaj luk je oslonjen na dva pilastra sa lepo obrađenim kapitelima. U visini kapitela, duž bočnih zidova, proteže se profilisani venac. Svod i apsidalna polukalota rađeni su blokovima sige. Nad njim i apsidom je troslivni krov od kamenih ploča nepravilnog oblika. U crkvu se ulazi kroz jedina manja vrata pravougaonog oblika na zapadnom zidu. Svetlost u crkvu prodire kroz četiri prozora različitog oblika. Dva se nalaze na apsidi, treći prozor je na južnom zidu, a četvrti otvor je na južnoj polovini svoda i spolja ima izgled badže. Uz sam zid apside, nalazi se časna trpeza kvadratnog oblika. Pod crkve je popločan lepo oblikovanim pravougaonim pločama od sivozelenog trahita. Mestimično, naročito u oltarskom prostoru, u pod su ugrađene nadgrobne ploče od kojih su neke ukrašene krstovima.

Cela unutrašnjost crkve bila je prekrivena freskama od kojih se sačuvalo nešto više od polovine. Njihov raspored je uobičajen za vreme u kom su nastale, a tematski sadržaj vrlo sažet zbog ograničenog prostora. Geometrijski motivi su na vencima, a na soklu su romboidni ornamenti valovite i cik-cak linije. Crkva je imala ikonostas koji je, verovatno, iz vremena fresaka, od kog su očuvani samo delovi prestonih ikona.

Do 1968. godine crkva je bila dosta ugrožena, posebno krovni pokrivač. Tada je prezidan južni zid, ojačan svod i prepokriven krov kamenim pločama i spoljne zidne površine su dersovane. Takođe, regulisan je odvod atmosferske vode, koja je prodirala u crkvu i tako uništavala živopis. Na zidnom slikarstvu obavljeni su najnužniji konzervatorski radovi.