Lokalitet Kulina je smešten na vrhu brega iznad ušća Banovičkog potoka u Ljudsku reku. Na lokalitetu su 1986. i 1987. godine vršena sondažna istraživanja.

Zaključeno je da je utvrđenje na Kulini u Rogatcu, nastalo u prvoj polovini 6. veka, na ostacima neke manje halštatske gradine.

Bedemi halštatske gradine bili su suhozidni i njihova trasa se poklapa sa trasom kasnijeg kasnoantičkog utvrđenja. Praistorijski sloj je sadržao veliku količinu ulomaka keramičkih posuda rađenih rukom i životinjskih kostiju. Posude su uglavnom dobro pečene, sivomrkih i tamnih tonova, sa fino obrađenim glačanim spoljnim površinama. Najčešće zatupljeni oblici otkrivenih posuda su pliće zdele, poluloptaste šolje, zaobljeni lonci sa trakastim ili jezičastim drškama. Na osnovu analognog materijala sa obližnjih Gradina u Osaonici i Šarskom kršu, praistorijska gradina sa Kuline mogla bi da bude datovana u 5–4. vek p. n. e.

Kasnoantičko utvrđenje prve polovine 6. veka n. e. je imalo nepravilnu trapezoidnu osnovu, dimenzija oko 100 x 60 m. Na zapadnoj strani, izvan utvrđenja, na udaljenosti od oko 15 m od bedema i kule, konstatovan je zemljani bedem u dužini od oko 30 i širine oko 10 m. Bedem je predstavljao prvu liniju odbrane na najpristupačnijoj strani. Na lokalitetu, u okviru južnog bedema, postoje ostaci samo jedne isturene četvorougaone kule. Zidovi utvrđenja debljine 1,40 m su građeni od lomljenog i pritesanog kamena u nepravilnom slogu i vezani su krečnim malterom. Tragovi kapije utvrđenja nisu konstatovani. U kasnoantičkom sloju bilo je relativno malo fragmenata keramike od kojih dominiraju ulomci lonaca rađenih na vitlu. Pronađeni su i jedan veći gvozdeni nož i fragmentovan gvozdeni srp. Na osnovu sličnih keramičkih posuda koje su otkrivene na lokalitetima u neposrednoj okolini, utvrđenje na Kulini se može opredeliti u prvu polovinu 6. veka. Ovakvo datovanje potvrđuje i nalaz bronzanih zlatarskih terazija koje su u celini sačuvane.

Na mestu pretpostavljene istočne kule otkriveni su ostaci kružne građevine, koja nema građevinske veze sa bedemima. Radi se o ostacima objekta iz 16. ili 17. veka koji predstavlja kulu osmatračnicu, podignutu verovatno sa ciljem da kontroliše komunikacije dolinom Ljudske reke i radi suzbijanja hajdučije koja je u ovim krajevima ometala trgovinu sredinom 17. veka. Postojanje ove turske kule osmatračnice, ostavilo je lokalitetu ime pod kojim je danas poznat.