Lokalitet se nalazi u centru sela i na njemu su smešteni ostaci crkve sa nekropolom, na kome su vršena arheološka istraživanja manjeg obima. Crkva je imala pravougaonu osnovu, dimenzija 3,5 x 2,4 m. Zidovi su građeni u tehnici suhozida od većih kamenih blokova i sekundarno upotrebljenih nadgrobnih spomenika. Pod crkve rađen je od nabijene zemlje, koja je usled jakog gorenja zapečena. U sloju nad podom, pored komada ugljenisanog drveta, nađeno je i dosta kovanih klinova.

Reč je o manjoj crkvi brvnari koja je podignuta na starijoj nekropoli. Pošto se 1571. godine u Slatini pominju dva popa: Kostadin i Pejo, crkva bi mogla da bude podignuta najkasnije sredinom 16. veka.

Severno i severoistočno od crkve se nalazi nekropola sa više nadgrobnih spomenika dosta utonulih u zemlju. Da je nekropola dugo korišćena, govore i tipovi nadgrobnih spomenika. Najstarijem tipu, koji je hronološki opredeljen u 14–15. vek, pripadaju masivne grubo obrađene ploče kao i јedna bolje obrađena nadgrobna ploča sa reljefnom predstavom krsta izvedenog u vidu četvorolista. Ista stilizacija krsta nalazi se i na jednom usadniku. Najbliži takav primer evidentiran je i na usadniku otkrivenom u neposrednoj blizini crkve u Deževi. Kasnijem vremenu pripada tanka nadgrobna ploča, klesana iz dva dela, sa šematizovanom antropomorfnom predstavom u plitkom reljefu. Istoj grupi bi pripadao i usadnik u vidu antropomorfnog krsta, postavljen iznad glave pokojnika, kao i stubasti spomenik u vidu nišana koji je obeležavao suprotni kraj groba, koji pripada 16. veku. Među očuvanim spomenicima najmlađi je usadnik od belog mermera, tzv. studeničkog tipa, sa geometrijski stilizovanom reljefnom predstavom pokojnika. Spomenici izvedeni na taj način bili su zastupljeni na širem području jugozapadne Srbije i datuju se u 18. vek.