Na krajnjem zapadnom delu sela Gračane, na blago zatalasanom polju, na nadmorskoj visini oko 1100 m, između Korita i Velike Plane, evidentirana su 64 tumula-humke.

Humke su kameno-zemljane konstrukcije, sa vidljivim kamenim plaštom, manjih dimenzija, od 6 do 10 m u prečniku. Svega nekoliko većih tumula, prečnika 12-15 m, izdvojeno je na rubu polja prema Plani i Koritima, dok su ostali raspoređeni u veće grupe.

Arheološka istraživanja lokalieteta su vršena 1986. i 1987. godine kada je istraženo ukupno 5 humki, od kojih dve manje nemaju grobove, ali sadrže malo životinjskih kostiju i ulomke praistorijske keramike. Dve humke pripadaju starijem gvozdenom dobu, sa po jednim skeletnim ukopom ratnika, okruženim pravougaonom kamenom konstrukcijom od lomljenog kamena. Iznad pokrivača jednog od centralnih grobova otkrivena je „žrtvena površina“, sa delimično spaljenim pokojnikom (sekundarni grob). U humci I konstatovana su dva horizonta skeletno ukopanih grobova (ukupno 9).

Stariji horizont čine četiri groba u kojima su skeleti položeni u blago zgrčenom položaju i zasuti sitno lomljenim kamenom. Oni pripadaju kraju srednjeg ili početku kasnog bronzanog doba, kao i stariji horizont na Latinskom groblju u Glogoviku. Ostali grobovi su mlađi i pripadaju starijem gvozdenom dobu. U njima su pokojnici položeni u ispruženom stavu i okruženi većim lomljenim kamenom. Neki su pokriveni većim kamenim pločama.