Lokalitet se nalazi u Donjoj Petrovi, severozapadno od Novog Pazara, na padini ispod brda Krst, neposredno uz seoski put. Godine 1987. crkvina je arheološki istražena.

Crkva je jednobrodna građevina pravougaone osnove, orijentisana u pravcu istok-zapad, bez naglašenog oltarskog prostora. Unutrašnje dimenzije iznose 7,40 x 3,90 m, zidovi debljine 0,70 m bili su građeni od velikih blokova trahita, vezanih slabim krečnim malterom. Očuvana visina zidova iznosi od 0,80 do 1,50 m.

Pilastri dimenzija 0,56 x 0,70 m delili su unutrašnji prostor crkve na tri traveja nejednake dužine. Na južnom zidu, u srednjem traveju, i na severnom zidu, u zapadnom i srednjem traveju, postoji banak širine 0,70 i visine 0,20–0,30 m. Pod crkve je bio popločan precizno isklesanim pločama od peščara i najbolje je očuvan u središnjem delu crkve. Uz istočni par pilastra bila je postavljena oltarska pregrada. Ostaci časne trpeze nisu pronađeni. Ulaz širine 0,95 m se nalazio na zapadnom zidu. Sačuvan je prag od peščara sa otvorom za šip. Analiza građevinskog materijala iz šuta i zidova pokazala je da je za izgradnju crkve korišćen materijal sa nekog profanog objekta. Uočavaju se delovi doprozornika, pragova, baza za drvene direke. U konfiguraciji terena oko crkve vidljivi su tragovi objekata. Kako njihovi ostaci nisu arheološki istraženi nije poznato da li se radi o zgradama starijeg naselja ili o objektima neke druge namene.

Crkva u Petrovi po svojoj organizaciji prostora i načinu građenja pripada širem krugu crkava u okolini Novog Pazara i okvirno se može datovati u period s kraja 16. ili početka 17. veka. Posle II svetskog rata, materijal sa crkve je odnošen za zidanje Doma u Požegi.

Na osnovu podataka popisa iz 1468. godine, datovanje crkve bi se moglo pomeriti. Naime, u popisu je zaveden čifluk izvesnog Karađoza, kome su pripadale i njive crkve zvane Petrova. Da se radi o ovoj crkvi ide u prilog i podatak da se u istom čifluku pominje obližnje selo Goševo, a sve se nalazi u okolini Rasa. Oko crkve je bila nekropola čiji su spomenici, u najvećem broju, bili polomljeni još 1933. godine. Na pojedinim je tada mogla da se pročita godina 1771, 1776, 1781.