Crkva je jednobrodna građevina sa pripratom dozidanom u 19. veku, zasvedena poluobličastim svodom i sa apsidom koja je sa spoljašnje strane poligonalna. Zapadni portal ima profilisani okvir, a iznad njega je niša sa natpisom, koja na obema stranama kamenog okvira ima po jednu rozetu u obliku sedmokrake zvezde. Skulpturalna predstava ktitora postavljena je na spoljašnjoj strani zapadnog zida crkve, u prostoru zabata.

U pitanju je reljefno isklesana glava u belom mermeru.

Živopis je nastao u 16. veku i uništen je u vreme između dve obnove, dok je crkva bila u ruševinama. Oko crkve, osim sa severne strane, nalazi se groblje na kojem su najzastupljeniji spomenici u obliku velikih krstova, tipa „petrova crkva“. Pored apside je i spomenik popa Marka Mihailovića, preminulog 1847. godine. Krstovi nešto manjih dimenzija nalaze se na zapadnoj strani, na padini koja se spušta do samog puta koji od crkve vodi prema golijskim selima.

O dugom vremenskom korišćenju nekropole svedoče i srednjovekovni spomenici koji se danas nalaze u podzidima oko zvonika. Radi se o horizontalnim pločama sa blago zasečenim gornjim ivicama.