Lokalitet Naprelje se nalazi 3 km severoistočno od Novog Pazara, na niskoj terasi orijentisanoj u pravcu severoistok-jugozapad. Sa severne strane lokaliteta protiče reka Raška, dok sa severoistočne protiče Izbička reka. Prva sondažna istraživanja vršena su 1952. godine, kada je usled izgradnje pruge Raška-Novi Pazar i izgradnjom TK ”Raška” deo lokaliteta bio uništen. Sledeća sondažna arheološka istraživanja vršena su tek 1986. godine u okviru Projekta sistematskih istraživanja u Novopazarskoj Banji, kada su otvorene dve manje sonde. U jednoj od njih otkrivena su tri groba koja su posvedočila postojanje nekropole na tom prostoru. Ovaj podatak ukazao je na neophodnost daljih radova, tako da su naredne godine, u okviru pripremnih radova za izgradnju saobraćajne petlje, izvedena i istraživanja dela lokaliteta koji je bio ugrožen.

Tokom pomenutih radova na lokalitetu su otkriveni ostaci jednobrodne crkve sa polukružnom apsidom, koji su u velikoj meri bili uništeni izgradnjom puta Novi Pazar-Raška.

Skromno su ostali očuvani delovi južnog zida naosa i severni deo apside, dok je od južnog dela apside ostao samo temelj rađen od sitnijeg lomljenog kamena i rečnih oblutaka zalivenih krečnim malterom u širini od 0,60 m. Na spoju apside i zidova crkve nalaze se pilastri koji imaju analogije na crkvi u Deževi i crkvi manastira Mileševo, na osnovu čega je njeno građenje opredeljeno u kraj 13. i početak 14. veka. Crkva je najverovatnije stradala u požaru, o čemu svedoče otkriveni ulomci živopisa sa tragovima gorenja, najverovatnije sredinom 17. veka, ili možda čak 1689. godine.

Temelji crkve ne negiraju starije grobove tako da je sahranjivanje najverovatnije započeto tek nakon njenog podizanja. Nekropola je većim delom formirana oko same crkve, ali s obzirom da nije u potpunosti istražena ne može se ništa reći o njenim dimenzijama.

Tokom radova 1986. i 1987. godine otkriveno je 199 grobova koji svedoče da postoje dve faze sahranjivanja iz različitih epoha.

Grobove starije nekropole, koji su pronalaženi uz samu padinu uzvišenja, karakteriše nepostojanje grobne konstrukcije, osciliranje u orjentaciji i neprilaganje grobnih priloga uz pokojnike. Arheološki predmeti na nekropoli Naprelje pronađeni su u svega 22 groba. Najbrojnija su dugmad koja su kao funkcionalni delovi garderobe korišćena prilikom zakopčavanja haljine ili košulje. Od ukrasnih predmeta na nekropoli je otkriveno pet naušnica tipa karičice, dva prstena kao i šest aplikacija u predelu karlice jednog deteta. Novac je pronađen samo u grobu 28 i u pitanju je bio srebrni novac manjih dimenzija koji pripada kovanju Vuka Brankovića iz 14. veka.

Očuvan je veoma mali broj nadgrobnih belega a P. Ž. Petrović je svojevremeno prilikom obilaska lokaliteta video polomljene nadgrobne spomenike od belog mermera sa vrlo primitivno isklesanim ljudskim poprsjima ”ruku uzdignutih uvis”, kakvi se sreću na nekropolama u tom kraju i datuju u 16. vek. Takođe, otkriveno je i sedam horizontalnih ploča, od kojih su dve delimično pritesane a jedna je obrađena i ima koso zasečene ivice. Slični nadgrobni belezi otkriveni su nad grobovima u Deževi, Latinskoj crkvi u Postenju, Trgovištu i datuju se u 14. vek, dok bi ploča sa zasečenim ivicama mogla da se pomeri u početak 15. veka.