Sa desne strane puta Novi Pazar — Sjenica, nalazi se vulkanska kupa zvana Gradina, na čijem zaravnjenom vrhu se nalaze ostaci utvrđenja koje ima oblik izdužene elipse, dimenzija 140 x 18–30 m. Utvrđenje je orijentisano približno u pravcu istok-zapad i pristupačno je samo sa severoistočne strane. Sa severne strane Gadine spušta se seoski put gde se na talasastom terenu uočavaju četiri manja uzvišenja. Moguće da su u pitanju humke prečnika 5–8 i visine oko 0,5 m. Na svim ovim uzvišenjima je dobro vidljiv kamen po površini. Slična uzvišenja na osnovu kojih se naslućuje postojanje grobnih humki, nalaze se i u podnožju Gradine na zapadnoj strani. Posebno se ističu dve humke prečnika oko 10 m i visine do jednog metra.

Na lokalitetu su 1984. godine vršena arheološka istraživanja manjeg obima, koja su uputila na zaključak da je Gradina bila zaštićena suhozidnim bedemom. Loše očuvani delovi utvrđenja na pojedinim mestima samo su konstatovani, što je bilo nedovoljno za tačnije određivanje veličine naselja.

Kulturni sloj je male debljine, od 0,20 do 0,50 m. Nisu otkriveni tragovi stambenih objekata. U sloju su nađene životinjske kosti, komadi gvozdene zgure i više ulomaka ručnih žrvnjeva od sivozelenog, krupnozrnog peščara ovoidnih oblika. Najbrojnije nalaze čine ulomci keramičkih posuda rađenih rukom, dok su nalazi metalnih predmeta retki. U keramici preovlađuju sudovi manjih i srednjih dimenzija, glačanih zidova, sivomrkih tonova. Pored lonaca, najčešće su pronalaženi pehari, šolje i zdele. Na posuđu su zastupljeni plastični ukrasi, poput bradavičastih i rožastih ispupčenja, plastične trake ili uska rebra, plastični dodaci na drškama i slično. Znatno manje posuda bilo je ukrašeno urezanim geometrijskim motivima i snopovima kanelura. U sloju je otkrivena dobro očuvana ukrasna igla, dužine 13,6 cm. Rađena je od punije bronzane žice, romboidnog preseka, sa zmijoliko modelovanim telom i glavom. Pripada tzv. pseudokiparskom tipu igala, koje su nastale u grčkim radionicama tokom arhajskog perioda. Igla sa Gradine u Osaonici po obliku je najsličnija srebrnom primerku sa glasinačke visoravni, iz Čitluka (Tum. II, grob 6).

Slični keramički oblici potvrđeni su na nekim susednim gradinama (Šarski krš, Gradini na Pazarištu, Južcu, Postenju), ali i na nešto udaljenijim naseljima razvijenog gvozdenog doba, kao što su Radoinja kod Nove Varoši, mlađi sloj gradine Belaćevac na Kosovu i druge.

Gradina u Osaonici po svojim skromnim dimenzijama i prilično siromašnom, tankom kulturnom sloju, verovatno nije dugo egzistirala. Strategijski je postavljena na završetku prostrane visoravni, koja s jedne strane prati važnu komunikaciju dolinom Ljudske reke, a s druge se vezuje za rudom bogate južne obronke planine Golije. Prema nalazu igle pseudokiparskog tipa i nekim od oblika keramičkih posuda, pretpostavlja se da je osnovana tokom 6, a da je napuštena najkasnije pri kraju 5. veka p. n. e.