Na Tunovskom brdu, na padini koja se spušta prema ušću seoskog potoka u Plešinsku reku, locirano je seosko groblje.

Severozapadno od najnižeg dela nekropole se nalaze ostaci manje crkve u vidu udubljenja, dimenzija oko 5 x 3 m, orijentisanih u pravcu istok-zapad. Sa zapadne strane crkvine ima horizontalno postavljenih ploča koje su urasle u zemlju i u gusto šipražje.

Uočava se jedan sanduk, pritesanih gornjih površina, dimenzija 1,90 x 0,50 x 0,30 m. Na prostoru sa zapadne i severozapadne strane crkvine sporadično se uočavaju samo vrhovi nekadašnjih nadgrobnih belega. Sa unutrašnje strane ulaza u groblje, na severnoj strani, prislonjena su dva spomenika tzv. „studeničke škole“. Onaj sa zapadne strane ima plastično predstavljenu glavu sa brkovima u celoj širini lica i neznatno zašiljenom bradom. Iznad glave je plastično izveden luk. Ispod glave su sa strana plastične trake u kojima su šire izlomljene linije. Drugi spomenik ima samo plastičnu predstavu glave i na njenom vrhu plastično predstavljen rep.

Na osnovu spomenika i ostataka crkve, može se reći da je nekropola osnovana tokom 14. veka, a koristi se u kontinuitetu i danas. Crkva brvnara je najverovatnije podignuta u 17. veku.