Nekropola obuhvata preko dve stotine nadgrobnih spomenika, a najstarije jezgro se nalazi na maloj uzdignutoj zaravni, od koje se vremenom postepeno širilo u vidu nepravilnih koncentričnih pojaseva. U tom, najstarijem delu se nalaze ostaci crkve elipsoidnog oblika, orijentisane u pravcu jugoistok-severozapad. Zidovi su nastali slaganjem sekundarno upotrebljenih masivnih nadgrobnih ploča.

Prilikom radova evidentiran je mali broj stećaka koji čine najreprezentativniju grupu spomenika i različitih su tipova. Šest spomenika je u obliku „ribljih leđa“, 3 monolitna sarkofaga sa dvoslivnim krovom, sa postoljem i uklesanom predstavom krsta na zapadnoj bočnoj strani, jedan sarkofag je bez postolja; jedan spomenik u formi paralelopipeda i jedan zanimljiv bačvasti sarkofag. Pripadaju rasprostranjenom tipu stećaka kakvi se javljaju na čitavom području Bosne i Hercegovine i jugozapadne Srbije, posebno u razdoblju 14–15. veka. Na nekropoli su brojni spomenici oblika „riblja leđa“ i analogije imaju sa spomenicima na području Bosne i Srbije. Ova vrsta spomenika javlja se i na velikom broju lokaliteta u okruženju i hronološki se opredeljuju u vreme od 14. do 16. veka. Horizontalne nadgrobne ploče su najzastupljeniji tip nadgrobnih belega na nekropoli. Javljaju se kao masivne, u vidu neobrađenog kamenog bloka ili isklesane ploča sa manje ili više stilizovanom predstavom ljudske figure. Evidentirano ih je sedamdesetak obe vrste, oko četrdeset sa stilizovanom antropomorfnom predstavom i oko trideset neobrađenih. Svim pločama zajedničke su izuzetno velike dimenzije (prosečna dužina kreće se između 1,50 i 2 m) i masivan, rustičan izgled. Na nekropoli je evidentiran i izvestan broj trostrukih nadgrobnih obeležja, koja čine horizontalna nadgrobna ploča i dva usadnika postavljena pored glave i nogu. Ova vrsta nadgrobnih obeležja analogna je onima sa Trgovišta i okvirno se može datovati u razdoblje druge polovine 15. i prvih decenija 16. veka. Nije zanemarljiv ni broj usadnika koji su raznovrsni, kako po formi, tako i po ornamentici. Oni se dele na krstove, prosečne visine oko 60 cm i ploče visine 40 do 50 cm. Ovi spomenici ukrašeni su urezanim predstavama krstova različite stilizacije, nalaze se u spoljnom pojasu groblja i vremenski se javljaju nakon prestanka upotrebe stećaka, odnosno od sredine 16. veka. I među njima ima mlađih usadnika koji bi mogli da pripadaju 18. veku.

Ova nekropola je u literaturi poznata kao groblje u Baletiću, bez obzira što pripada Trnavi. Petar Ž. Petrović je zabeležio da se unutrašnjost crkvine održava uredno, „jer joj dolaze bolesnici, pravoslavni i muslimani, svake mlade nedelje i mlade Petke radi ozdravljenja“