U središnjem delu sela nalaze se ostaci nekropole, poznate u narodu kao Grčko groblje. Na lokalitetu su od nadgrobnih belega zastupljeni usadnici oblika krsta, sa ornamentima uklesanih krstova u raznim varijantama, koji se po svojim stilskim karakteristikama mogu datovati u raspon od 14. do 17. veka.